POTEŠKOĆE U UČENJU
Bez obzira na poteškoće koje vaše dijete ima, bilo da se radi o poremećaju pažnje (ADD/ADHD), autizmu, darovitosti, uobičajenim poteškoćama u učenju (problemi s čitanjem, pisanjem, računanjem) ili genetski uvjetovanim stanjima (Down sindrom), pomoću Feuerstein metode može unaprijediti svoj način razmišljanja, učenja, a time i boljih ishoda u životu.
CILJEVI:
• poboljšanje koncentracije i pažnje
• kontrola impulzivnosti
• usvajanje procesa učenja
• učenje sistematičnosti, organiziranja, planiranja
• razvijanje pamćenja
• poticanje verbalnog izražavanja
• razvoj samopouzdanja
• razvoj socijalnih kompetencija
Rad se odvija individualno ili u paru/maloj grupi, ovisno o djetetovim poteškoćama.
Susreti se organiziraju prema dogovoru.